Беларуская літаратура ў аўдыё

Фота: Tuan Tran/Moment/Getty Images

Наго­дай для ства­рэння гэ­та­га сай­та ста­ла выкладанне Мі­ні­стэр­ствам інфар­ма­цыі Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь у ад­кры­ты дос­туп больш за сот­ню аў­ды­ё­кніг на бе­ла­рус­кай мо­ве. Letapis.by зра­біў свой пар­ты­зан­скі на­ві­га­тар па гэ­тых фай­лах. 

Акра­мя за­пі­саў Мі­ні­стэр­ства ін­фар­ма­цыі да­да­ліся спа­сыл­кі на аў­ды­ё­кні­гі з knihi.by і Ра­дыё «Сва­бо­да». Дарэчы, Letapis.by не за­хоў­ва­е ў ся­бе фай­лы і не па­ру­ша­е ні­чы­іх пра­воў. 

У першую чаргу ў індэкс трапілі кнігі, якія можна спампаваць у добрай якасці без рэгістрацый і смс. Спіс кніг будзе папаўняцца. 

Ініцыяваў стварэнне аўдыёбібліятэкі Аляксей Чаранкевіч, вядомы таксама сваімі праектамі: Мапа станаўлення Беларусі«Гісторыя Беларусі»«Шэсцьдзесят беларуска­моўных гітоў сучаснасці».

ГЛЯДЗІЦЕ ТАКСАМА: ПРАЕКТ «ЛЕТА З БЫКАВЫМ» — СЛУХАЙ І ЧЫТАЙ!

«СУПЕРКНІГА ПРА БІЛА З БОЛАЮ». АЎДЫЁКНІГА

Паводле прэс-рэлізу