Сартаваць па рэлевантнасці | Адсартавана па даце


30.10.2019
147
Беларуская літаратура ў аўдыё

З'явіўся сайт з вялікай колькасцю аўдыёкніг на беларускай мове.  Наго­дай для ства­рэння гэ­та­га сай­та ста­ла выкладанне Мі­ні­стэр­ствам інфар­ма­цыі Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь у ад­кры­ты дос­туп больш за сот­ню аў­ды­ё­кніг на бе­ла­рус­кай мо­ве. Letapis.by зра­біў свой пар­ты­зан­скі на­ві­га­тар па гэ­тых фай­лах. Акра­мя за­пі­саў Мі­ні­стэр­ства ін­фар­ма­цыі да­да­ліся спа­сыл­кі на аў­ды­ё­кні­гі з knihi.by і Ра­дыё «Сва­бо­да» . Дарэчы, Letapis.by не за­хоў­ва­е ў ся­бе фай­лы...

Вынік пошуку: 1-1 з 1 Першая | | 1 | | Апошняя